top of page

Ledarskapets utmaningar

Uppdaterat: 18 juli 2022


Chefer och ledare möts av ett antal utmaningar. De möts av stora mängder data som de skall försöka förstå. Detta leder till beslutsvånda och beslutsstress, hur påverkar beslutet verksamheten… ’tar jag rätt beslut?’ Till det skall läggas rapport-, tids-, resultat- och målstress där cheferna är ytterst ansvariga för att resultatmålen nås. Denna höga kognitiva press reducerar vår tanke och problemlösningsförmåga. Fokusering på resultat gör att hjärnan tappar medvetenheten om det sociala landskapet och dess empatiska förmåga minskar.

Många gånger leder denna press till snabba, inte alltid helt genomtänkta beslut utan att hänsyn tas till individernas och teamens idéer, förslag, tankar och upplevelse av det ledarskap som praktiseras. Eller hur det påverkar motivation, trivsel, tillhörighet, autonomi och kompetens. Alla faktorer som är betydelsefulla för att teamen skall bidra på bästa sätt till att verksamheten når dess mål. Även om chefen är ytterst ansvarig för måluppfyllelsen, blir det svårt att nå målen utan att teamen är med och bidrar på bästa sätt.

Enligt flera undersökningar är ett dåligt ledarskap orsak till stort missnöje.

Gallup har visat att omkring 70% av variansen i medarbetares engagemang är beroende på det ledarskap de utsätts för. Gallups undersökningar från 2012 visade att bara 30% av de anställda i USA är engagerade i sitt arbete. På världsbasis är siffran ännu sämre, endast 13% av anställda runt om i världen känner sig engagerade i sina arbeten. Än värre är att dessa siffror fastnat på denna låga nivå de senaste 12 åren, vilket innebär att utvecklingen på området inte gått framåt. 27 miljoner anställda ingick i undersökningen.

I Harvard Business Review presenterades en undersökning gjord av Zenger Folkman (2014) omfattade omkring 320 000 medarbetare. Zenger Folkmans undersökning visade att dåligt ledarskap är det som drabbar även mellancheferna mest negativt. Det första av de nio vanligaste skälen till att mellanchefen kände sig missnöjda var dåligt ledarskap från sina egna överordnade chefer.

Enligt forskningsrådet Forte är följande två faktorer de viktigaste för att få oss att må bra: Ett gott ledarskap och att vi har en känsla av kontroll genom att kunna påverka arbetet.

Det är här det coachande förhållningssättet kommer in. Det handlar om att träna chefer och ledare i att bli bättre på just de färdigheter som gör att medarbetarna faktiskt vill bidra genom att de känner sig respekterade, autonoma, kompetenta och att de känner en tillhörighet till organisationen.

Läs mer på:


3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page