top of page

Personligt ledarskap är inte ledarutveckling!

Uppdaterat: 18 juli 2022


"Många ledarutvecklingsprogram i Sverige är inriktade på personlig utveckling. Det kan givetvis vara av nytta, men oftast mer för individen och möjligen de denne jobbar med, men inte lika tydligt till nytta för organisationen.

Professor Peter Hawkins menar att om coacher, mentorer och organisations- eller ledarskapskonsulter inte kan påvisa värdet av utvecklingsinsatser på organisationsnivå, riskerar vi att mer betraktas som en lyx som blir något av det första som kapas bort vid besparingar.

För att ledarutveckling verkligen skall leda till nytta för organisationen behöver ett tydligt förbättrat ledarskap i form av nya verktyg och beteenden bli resultatet av ledarutvecklingen. Genom att träna ledare i just detta och vetenskapligt utvärdera hur utveckling verkligen går, kan vi hjälpa verksamheter att få väl fungerande ledare som bygger framgångsrika organisationskulturer. Genom att vetenskapligt utvärdera dessa utvecklingsinsatser på organisationsnivå kan vi samtidigt skapa evidens för den effekter som kan uppnås.

Redan idag vet vi en del om vad som krävs. I ett fallstudie genomförd i ett av svenskt företag ökade produktiviteten med närmre 20%, samtidigt som sjukfrånvaron halverades (från 9 - 4,5%), och personalomsättningen sjönk från ca 30% till 6%. Dessa förbättringar skedde redan det första året (Lindvall, 2005). Vad dessa förbättringar ledde till i form av besparingar? Enligt våra beräkningar ca 65-miljoner. Drygt tio år senare håller trenden i sig, siffrorna ser till och med bättre ut nu och utvecklingen har bevisats vara hållbar.

Projektet 3F, Framgångsrika, Friska, Företag, där ett antal stora svenska företag ingick, konstaterade att man inte visste hur man skulle designa ledarskapet för att skapa en organisationskultur där kreativitet, innovation och utveckling frodas. Den ovan nämnda fallstudien ger en hel del av de svar som behövs för att lyckas med just det. (3F-rapporten går att ladda ner från http://www.iva.se/3F).

Att utveckla ledare och organisationskulturer är en utmaning. Tar vi den utmaningen på allvar genom att använda beprövade och evidensbaserade metoder och systematiskt utvärdera våra insatser, kan vi hjälpa ledare att bli bättre på ett sätt som inte bara kommer dom själva och deras närmsta medarbetare till nytta. Utan även förbättras på ett sätt som kommer organisationen till nytta, med nöjdare och mer produktiva medarbetare, en bättre fungerande verksamhet, nöjdare kunder och bättre resultat."

Det som skrevs ovan förstärks ytterligare av den senaste forskningen inriktad på ledarskapsutveckling: Professor Barbara Kellerman från Harvard går så långt att hon säger att traditionella ledarskapsutvecklingsprogram har inte på något betydande, meningsfullt eller mätbart sätt förbättrat tillståndet för människor ute i organisationerna. Peter Hawkins fyller på med att påstå att majoriteten av ledarskapsutvecklingsprogrammen ”is not fit for purpose”. Uttalandet grundar han på resultatet av ett globalt forskningsprojekt. Ett tydligt exempel från studien är uttalande från en HR Director i en global organisation, hon menar att ”vi behöver stänga ner alla ledarutvecklingsprogram som vi har igång runt om i världen, därför att de uppnår ingenting!”

För att ledarutveckling verkligen skall leda till nytta för organisationen behöver ett tydligt förbättrat ledarskap i form av nya beteenden bli resultatet av ledarutvecklingen. Genom att träna ledare i just detta och vetenskapligt utvärdera vad utveckling leder till, kan verksamheter få ett stöd som gör att de får väl fungerande ledare som bygger framgångsrika organisationskulturer. Utifrån denna utgångspunkt, och med utgångspunkt i aktuell forskning och egen forskning de senaste 15 åren, jobbar vi med ständig utveckling av vårt ledarutvecklingsprogram COACH2LEAD.


35 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page