top of page

Coaching är fylld av myter del 2 !

Uppdaterat: 18 juli 2022


Myter som i flera fall förhindrar utvecklingen av coacher. Redan i den förra bloggen om coachingmyter nämnde jag myten att ”coaching är coaching är coaching... Vad som menas med detta är att om du har en certifiering i coaching, då har du lärt dig hur du skall coacha och då kan du coacha ‘vem’ som helst inom vad som helst.” Jag menar att utan solid och fördjupad kunskap inom det område du coachar har du ingen möjlighet att veta vad du skall t.ex. skall ställa för frågor, varken för att stödja eller utmana den du coachar. Eller som professor Johannesen utrycker det: För att bli duktiga i vilken profession som helst behöver vi teoretisk kunskap, färdigheter och vara 'familjära' med eller ha gedigen erfarenhet av det vi arbetar med.

Något professor Hawkins förstärker i sin artikel ”Cracking the shell” i den engelska coaching tidskriften Coaching at Work 2015. Hawkins menar att coacher lär sig att att bryta mönstret att vilja ge råd och lösa problem åt coachen. I många fall misstolkas detta att betyda att de skall lämna sin erfarenheter utanför coachingsamtalet. Hawkins menar att det inte är möjligt.

Känner du exempelvis någon som arbetat som elektriker utan att en kvalificerad evidensbas?

Det gör inte jag. Däremot känner jag till fall där någon mindre kunnig och utan certifiering utfört elinstallationer. Med kortslutning och brand som följd. Denna för uppgiften okvalificerade person har med andra ord inte genomgått de steg en elektriker genomgår för att bli certifierad. ”Första kravet är genomgången treårig gymnasieutbildning inom det nationella elprogrammet eller inom vuxenutbildning med godkända betyg inom samtliga ämnen. Efter skolan söker man lärlingsplats på ett företag som utför elektriska installationer, där genomgår man 1600 timmars praktik enligt krav som ställts upp av ECY (Elbranschens Centrala Yrkesnämnd) och som omfattar de flesta grenar inom yrket, till exempel installation i industrimiljö och kontorsmiljö. När de 1600 timmarna är avslutade och allting är kontrollerat och godkänt får man sitt certifikat. Det certifikatet visar är just att man har genomgått grundläggande lärlingsutbildning och är alltså inget kvitto på att man får jobba på egen hand utan övervakning (jämför handledning). Efter detta följer första, andra och tredjeårs-montör”, innan man kan bli vad som kallas "fullbetald". Vilket inte är detsamma som behörig. En elektriker som är medlem i ett ackordslag är oftast inte behörig, han eller hon jobbar i de allra flesta fall under någon annans behörighet.

Obs inom elektriker branschen kan ”vem som helst uppträda som yrkesman för elinstallationsarbete, allt under förutsättning att denne är anställd i samma organisation som en elinstallatör och att elinstallatören godkänner att personen utför arbete under sitt överinseende”.

En elektriker genomgår med andra ord en flerårig utbildning med praktik och runt ytterligare praktik under handledning för att lära sig sitt yrkes grunder och bli certifierad. Elektrikeryrket bygger givetvis på naturvetenskaplig grund. Installationer som inte utförs på rätt sätt kan orsaka skada.

Elektrikeryrket räknas dock inte till vad som formellt kallas en profession som exempelvis psykolog, läkare eller advokat. Dess professioner kännetecknas av att det finns avgränsning mot andra yrkesgrupper, förfogande över särskild kunskap, arbetsuppgifter som innehåller unika eller varierande moment, självständighet i yrkesutövningen och en särskild yrkeskodex. Men även att ett antal steg är uppfyllda:

 • specifika krav för att få arbeta inom professionen

 • en gemensam vedertagen kunskapsbank snarare än ett varumärkes ’hitte-på’

 • formell universitetsutbildning (minst på fil kand nivå)

 • branschorganisation som reglerande godkännande av certifiering, ackreditering eller licensiering och som kan sanktionera och utfärda disciplin åtgärder

 • en verkställbar etisk kod

 • någon form av statssanktionerad licens och reglering för vissa professioner eller delar av en profession (jmf advokatsamfundet som är statssanktionerat)

Jag tror du förstått vad jag är ute efter. En coach kan i många fall efter några veckors icke-vetenskapligt grundad utbildning och träning bli certifierad. Innan coachingyrket kan ses som en profession bör med andra ord villkoren ovan uppfyllas. Ingen av nuvarande branschorganisationer i Sverige verkar för att detta skall ske. Under mina tre år som VP Research inom EMCC (European Mentoring & Coaching Council) slet jag mig gråhårig för ökade krav enligt ovan och EMCC är ändå den branschorganisation som kommit längst i sitt kravställande för att godkänna och certifiera coacher.

Den kravställning på coachers kompetens som idag närmar sig vad som bör uppfyllas för en professions är European Commission som har gjort ett förnämligt arbete med att föreslå ”The EC-Vision Competence Matrix of Supervision and Coaching”. European Commission’s EC-Vision föreslår att kompetenser på akademisk nivå skall uppfyllas av certifierade coacher och coaching supervision. Speciellt intressant är deras formuleringar runt hur teori och praktik bör integreras:

 • Flexibility with the application of different approaches according to a specific task that arises within a supervision/coaching process.

 • Presenting theory and its application in various contexts.

 • Discussing options and limitations of this theory.

 • Applying theoretical insights easily to different situations.

 • Reducing the complexity of a given situation by referring to the theoretical framework.

 • Choosing interventions that reduce the complexity for the supervisees/ coachees.

 • Estimating theory as systematically applied descriptions of experience

 • Deciding on how to deal with the dynamics of one’s own implicit theories (set of beliefs, values, action-prompting assumptions and behaviour, and how individuals choose to explain them rationally) and evidence-based scientific references.

 • Using techniques from various theoretical approaches by clearly distinguishing the theoretical (epistemological) foundations.

Personligen ser jag fram emot en professionalisering av coachingbranschen. Att tro att 60-timmars utbildning och träning skulle vara tillräckligt för att bli en professionell coach, när en elektriker behöver flera årsutbildning, praktik och handledning, faller på sin egen orimlighet. Och när vi jobbar med människor, oavsett om det är personligt eller i en ledarroll, kan mer gå fel än en kortsluttning…

42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page