top of page

LEDARSKAPSTEORI OCH LEDARSKAP I PRAKTIKEN

Uppdaterat: 18 juli 2022


I inledningen till nästa bok med titeln Chef V/S Coach skriver jag att ”ledarskapsteori beskriver egentligen bara det ledarskapsforskarna upptäckt ute i den verklighet de undersökt... det ger oss en kartläggning av de olika typer av ledarskap som upptäckts, frågan är vad som inte upptäckts och behöver upptäckas…”. I boken påvisar jag något av vad forskningen har upptäckt under senare år som ännu inte nått fram till eller omfattas av befintliga välunderbyggda ledarskapsteorier, mer om det finner du i tidigare bloggar och även framöver i kommande bloggar.

Det kan ända vara av intresse att titta på några av de större ledarskapsteorierna och vad forskare har funnit i form av den nytta organisationer har av olika typer av ledarskap.

Ledarskap ser som nämnts olika ut i olika organisationer och ledarskap utövas på olika sätt av olika ledare. Teorierna om ledarskap har vuxit fram ur den verkligheten. Detta verkar samtidigt vara ett ganska okänt område för ledare ute i olika verksamheter. En stor majoritet av ett hundratal chefer och ledare som tillfrågats har inte känt till någon ledarskapsteori alls, några har känt till en teori och ett fåtal har känt till lite mer om den ledarskapsforskning som finns.

Frågan är då, vad för nytta kan du som chef eller ledare ha av att veta mer om de ledarskapsteorier som utvecklats ur forskningen? Ett syfte är att du kan få bättre syn på vilket ledarskap du själv och de du mötts av i din karriär praktiserar. Vad finns det som stödjer att det ledarskapet fungerar väl, vad talar emot det ledarskapet? En genomgång av de ledande ledarskapsteorierna kan också bredda ditt perspektiv på hur ledarskap kan praktiseras och förhoppningsvis ge dig idéer om ledarstrategier och färdigheter du inte använt dig av tidigare. En ökad medvetenhet om det ledarskap du praktiserar, tillsammans med ett möjligt breddat perspektiv på hur ledarskap kan utövas, ger dig förhoppningsvis även ett tydligare underlag för att välja rätt ledarstrategi i olika sammanhang och med olika medarbetare och team.

Det finns i stort sett lika många definitioner på ledarskap som det antal personer som försökt att definiera vad ledarskap är. Minst 65 olika klassificeringar har utvecklats för att försöka tydliggöra olika dimensioner i de olika typer av ledarskap som upptäckts. Fyra centrala begrepp som nämns i samband med ledarskap är att se ledarskapet som en process, hur ledare utövar påverkan, leder team och uppnår mål. Utifrån dessa begrepp kommer Northouse fram till en definition av ledarskap som lyder: ‘Ledarskap är en process vilken genom en ledare påverkar en grupp av individer att uppnå ett gemensamt mål’. Den definitionen duger bra som utgångspunkt för en genomgång av några ledarskapsteorier, även om vi skulle kunna vrida och vända på formuleringen och de begrepp som används.

De första ledarskapsteorierna beskrev ledarskap mer som vissa egenskaper eller karaktärsdrag. Detta skulle antyda att vi är födda att leda eller inte. Processperspektivet indikerar istället att vi kan lära oss att leda då det mer handlar om att utveckla färdigheter, snarare än egenskaper. Det visade sig också att den forskning som fokuserade på ledaregenskaper inte ledde någonstans. Vilket samtidigt gjorde att processperspektivet med ett fokus på vilka färdigheter ledare använder tog över. Något som givetvis är till fördel för oss som jobbar med ledarutveckling, men också för ledare som ur dessa resultat kan se möjligheten att faktiskt bli bättre som ledare genom träning i de färdigheter som de kan ha nytta av att utveckla.

Flera forskare skiljer också mellan management och ledarskap. Även om inte alla forskare sällar sig till denna syn har det visat sig av betydelse att visa på hur dessa begrepp kan särskiljas, speciellt då det förtydligar skillnaden mellan mer administrativa chefsuppgifter och att leda individer och team.

Management syftar till att hantera uppgifter:

- skapa ordning

- budgetera

- organisera

- kontrollera

- lösa problem

Medan ledarskap syftar mot att leda människor:

- skapa förändring eller utveckling

- bygga en vision och en strategi

- kommunicera

- motivera och få med sig människor

Många chefers uppdrag är ofta överfulla av mer administrativa uppgifter, vilket har gjort att chefer vanligen får mycket träning i att organisera och kontrollera, snarare än att jobba med utveckling och att få med sig medarbetarna. I de organisationer där ett ledarskap snarare än management fått utrymme att utvecklas har medarbetarna ofta kommit mer till sin rätt, med ökad trivsel och bättre prestationer som resultat...

122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page