LEDARSKAPSUTVECKLING

Våra Ledarutvecklingsprogram är evidensbaserade och utvecklade med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar. 

Vår egen och andras forskning visar att organisationer som utvecklat ett coachande ledarskap når större framgång än andra organisationer. En organisation ökade på ett år sin produktivitet med närmre 20% samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 - 4,5%) och personalomsättningen minskade (från ca 30 - 6%) det första året. Vad var det värt? Redan år ett ca 65 miljoner kronor.  Har ni råd att inte ta reda på hur ni kan nå större framgång genom att utveckla ett coachande ledarskap i er organisation?

Vi genomför vanligen COACH2LEAD™ som interna program i organisationer, men erbjuder även öppna program: Öppna kurser

eCOACH2LEAD - nu även online på Zoom!

 

Både för interna och öppna program!

Deltagare som genomfört och utvärderat Coach2Lead online på Zoom är förvånade av hur bra det fungerar att hänga med och fokusera även under en 6 timmars workshop! Speciellt bra fungerar triad övningarna i breakout rooms, även från träningsledarperspektivet, eftersom 'tränaren' kan hoppa runt och besöka grupperna, observera, svara på frågor och coacha deltagarna.

Vårt huvudprogram COACH2LEAD™ har fått ett mycket gott mottagande i de organisationer vi genomfört detta. Eller som en deltagare uttrycker det:

 

”Engagerande, forskningsbaserad utbildning/coaching som jag direkt kan applicera i den dagliga verksamheten som coachande ledare.”

 

LEDARUTVECKLING - SOM GÖR VERKLIG SKILLNAD !

COACH2LEAD

Coach2Lead består av tio moduler som ger utvecklingsprocessen en tydlig struktur, syfte och mening, samtidigt som genomförandet anpassas efter dina behov och utmaningar som ledare. Modulerna kan delas in i grund och påbyggnadssteg, till det kan även läggas ytterligare fördjupningsmoduler utifrån behov (se nedan).

De tio modulerna består av 10 workshops á 6 timmar per gång vid grupprogram (beroende på behovsanpassat innehåll och antal deltagare).

Modulerna går även att dela upp, exempelvis 2 x 3 timmar över två dagar måndag och tisdag (modulerna bör inte köras med längre tid mellan än en eller två dagar).

 

Ingår gör också en metodpärm med ett antal texter, tester och övningar - till ett fast pris. 

Som tillägg förespråkar vi en 360-ledarskapsenkät inför och efter genomfört program och 1-2 'gå och se coaching' tillfällen.

De tio modulernas huvudinnehåll är:

 • Behovs och kartläggningssamtal

 • Ledarskapsteori i praktiken

 • Coachandeledarskap

 • Din ledarfilosofi

 • Coaching i tillämpning

 • Kommunikatör

 • Strategiskt förändringsledning

 • Uppföljningsledarskap

 • Kulturarkitekt

 • Utvärdering

COACH2LEADFördjupningsmoduler 

Varje fördjupningsmodul individ- och organisationsanpassas och kan bestå av ett antal tillfällen, tester och genomförandefaser eller utvecklingsprojekt. Utifrån genomgångna grund- och påbyggnadsmoduler i genomfört COACH2LEAD-program kan fördjupning ske inom för individen eller organisationen identifierade behov, eller så görs en analys av nuläge och tillhörande behov och möjliga utvecklingsvägar. Här några exempel på vanliga påbyggnadsmoduler:

 • Svåra samtal fördjupning

 • Teamutveckling grundstenar

 • Ständiga förbättringar - 'lean'

 • Strategisk förändringsledning - från ax till limpa 

 • Transformerande säljutveckling

 • Processledarskap - analys - mål - re-design - uppföljning

COACH2LEADIDROTT

Coach2Lead Idrott är ett ledarutvecklingsprogram för dig som vill bli utmanad i din ledarroll. Programmet Coach2Lead består av ett antal fasta moduler som ger ledarutvecklingsprocessen en tydlig struktur, syfte och mening. Samtidigt som genomförandet anpassas efter dina behov och utmaningar som ledare. 

 

Coach2Lead Idrott består av 6-10 moduler med 6 timmar per workshop vid program för en grupp.

eCOACH2LEAD - nu även online på Zoom!

Deltagare som genomfört och utvärderat Coach2Lead online på Zoom är förvånade av hur bra det fungerar att hänga med och fokusera även under en 6 timmars workshop! Speciellt bra fungerar triad övningarna i breakout rooms, även från träningsledarperspektivet, eftersom 'tränaren' kan hoppa runt och besöka grupperna, observera, svara på frågor och coacha deltagarna.

 

Ingår gör en metodpärm med ett antal texter, övningar och tester - till ett fast pris, med möjlighet att förlänga med två eller fler tillfällen utifrån behov. 

Det är också möjligt att genomföra en 360-Ledarskapsenkät i början och efter genomfört program och 1-2 'gå och se coaching' tillfällen.

 

Modulernas huvudinnehåll är:

    •     Behovs och kartläggningssamtal

    •     Ledarskapsteori i praktiken

    •     Coachandeledarskap inom idrotten

    •     Din tränar och ledarfilosofi

    •     Coaching i tillämpning på träning och tävling

    •     Uppföljningsledarskap & Utvärdering

TEAM EI - Teamutveckling

Hur skapar du effektiva högpresterande team som når i genomsnitt 25% bättre resultat?

För att lyckas behöver ni skapa en teamkultur med förväntningar och grundantaganden som skapar en produktiv social miljö. En miljö där konstruktiva interaktioner, samarbete och effektivitet faller sig naturligt. Som bonus kommer resultaten att förbättras - markant! 

Upplägget grundar sig på en vetenskapligt utvärderad enkät och utvecklingsprogram för teamutveckling - TEAM EI. Team som utvecklat Emotionellt Intelligenta normer fungerar bättre och når bättre resultat enligt Druskat & Wolff (2001 & 2003).

 

Ledares beteenden har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa emotionellt intelligenta team, förutsättningen är att det är ett coachande ledarskap som praktiseras. Då det ledarskap som praktiseras förebildar önskade beteenden i teamen, att leda mer genom frågor och skapa dialog, då det lägger grund för de normer och grundantaganden som skapar emotionellt intelligenta team enligt professor Vanessa Druskat på EMCC:s Forskningskonferens i Dublin 2012.