top of page

LEDARSKAPSUTVECKLING

Po porträtt 2022.png
COACH2LEAD™ - består av introduktion, grund och påbyggnad, samt möjliga fördjupningsmoduler. 
 
DYNAMISK TEAMCOACHING™ hjälper er att utveckla emotionellt smarta team där den psykologiska tryggheten är en självklarhet - för ledningsgrupper och andra team, som arbets-, projekt- och operativa team.
 
COACH2LEADIDROTT - en version för tränare och ledare inom idrotten på klubb eller landslagsnivå.
Mer info hittar du om du scrollar :-)
Våra Ledarutvecklingsprogram är evidensbaserade och utvecklade med ett tydligt syfta att utmana chefer och ledare som vill utvecklas till de bästa ledarna och samtidigt få verktyg att skapa den organisationskultur de önskar. 

Vår egen och andras forskning visar att organisationer som utvecklat ett Coachande Ledarskap når större framgång än andra organisationer. En organisation ökade på ett år sin produktivitet med närmre 20% samtidigt som sjuktalen halverades (från 9 - 4,5%) och personalomsättningen minskade (från ca 30 - 6%) det första året. Vad var det värt? Redan år ett ca 65 miljoner kronor.  Har ni råd att inte ta reda på hur ni kan nå större framgång genom att utveckla ett coachande ledarskap i er organisation?

Vi genomför vanligen COACH2LEAD™ som interna program i organisationer, men erbjuder även öppna program: Öppna kurser

Målgrupper är ledningsgrupper, erfarna chefer och ledare med personalansvar, men även nya och blivande chefer och ledare som vill utveckla ett Coachande Ledarskap, för medarbetarnas, verksamhetens och sitt eget bästa.

eCOACH2LEAD - nu även online på Zoom! Både för interna och öppna program!

Deltagare som genomfört och utvärderat Coach2Lead online på Zoom är förvånade av hur bra det fungerar att hänga med och fokusera även under en 6 timmars workshop! Speciellt bra fungerar triad övningarna i breakout rooms, även från träningsledarperspektivet, eftersom 'tränaren' kan hoppa runt och besöka grupperna, observera, svara på frågor och coacha deltagarna.

Vårt huvudprogram COACH2LEAD™ har fått ett mycket gott mottagande i de organisationer vi genomfört detta. Eller som en deltagare uttrycker det:

 

”Engagerande, forskningsbaserad utbildning/coaching som jag direkt kan applicera i den dagliga verksamheten som coachande ledare.”

 

LEDARUTVECKLING - SOM GÖR VERKLIG SKILLNAD !

Modulerna innehåller flera generella teman som grund för dialog och övningar, från ledarskap i stort till det coachande ledarskapet; individuell och teamcoaching, ett coachande förhållningssätt i det operativa och strategiska arbete, effektiva möten, konflikthantering, förhandling, strategisk förändringsledning och hur du utvecklar den kultur du önskar. Alla teman som de flesta chefer och ledare behöver kunna hantera enligt undersökningar som ligger till grund för utvecklingen av COACH2LEAD.

 

De generella teman programmet lutar sig mot ger programmet en grundläggande struktur, men övningar, coaching och handledning behovsanpassas till varje deltagares behov, från att hantera aktuella situationer, till individens utveckling som ledare. Missta därför inte programmet för att vara taget från ‘bokhyllan’. Programmet är mer i form av träning och grupphandledning, än en traditionellt ledarskapsutbildning.

 

Varje modul innehåller en del teori, diskussion och demonstrationer, medan övningar, feedback och reflektioner över nyvunna erfarenheter utgör en större del. Mellan workshoptillfällena läser deltagarna lite teori, men tränar framför allt på nya beteenden. Beteenden som sedan följs upp, övas vidare på och förfinas genom återkoppling och träning.

 

Modulerna innehåller även coaching och handledning, både i form av att deltagarna får coaching och tränar på att coacha, samt att utvecklingsledaren handleder deltagarna. Vilket innebär att varje deltagares individuella behov av reflektion och utveckling kommer tillgodoses.

Interna utvecklingsprojekt som genomförs av deltagare i programmet, men stöd från ledning och organisation, tar effekterna av programmet och lärandet till nästa nivå. Både för deltagarna, medarbetare och organisationen. Utvecklingsprojekt kan beröra allt från att exempelvis skapa effektivare möten, processförbättringar eller strategisk organisationsförändring, bättre uttryckt som strategisk organisationsutveckling eller förbättring!

 

Vid behov kompletterar också workshoptillfällena med individuell coaching eller ’gå och se’ coaching, men även genom grupphandledning eller lär-accelerationsgrupper.

 

Värdet av att upplägget ser ut som det gör förstärks också av deltagarna: 

 

”Det är en förmån att få jobba med sitt eget ledarskap aktivt under en längre tid än endast ett par utbildningsdagar. En styrka i programmet är att det spänner över en längre period. För mig har det inneburit tid för självrannsakan och en möjlighet att rulla igång en process för att på sikt göra mig själv till en bättre ledare. Förändring/förädling av ett generellt förhållningssätt och mind set kräver tid.”

COACH2LEAD

Ett Coachande Ledarskap består av tre huvuddelar, individuell coaching, teamcoaching och att ha ett Coachande förhållningssätt till vardags, både operationella och strategiska ledarskapet.

(De flesta programmen på marknaden innehåller bara träning i individuell coaching och utifrån träning av externa coacher, individuell coaching för coachande ledare innebär en annan dynamik vilket träningen måste ta hänsyn till).  

Coach2Lead Steg 1 består av tio moduler som ger utvecklingsprocessen en tydlig struktur, syfte och mening, samtidigt som genomförandet anpassas efter dina behov och utmaningar som ledare. Modulerna kan delas in i introduktion, grund och påbyggnad, till det kan även läggas ytterligare fördjupningsmoduler utifrån behov (se nedan).

De 6 första modulerna är lika med introduktion och grund i steg 1 programmet. Det ger mellanchefer och ledare på olika nivåer en bra bas att stå på, men de tjänar givetvis på att gå alla 10 moduler. För de flesta chefer och högre chefer rekommenderas att gå hela steg 1 programmets alla 10 moduler. 

De tio modulerna består av 10 workshops á 6 timmar per gång vid grupprogram (beroende på behovsanpassat innehåll och antal deltagare).

Modulerna går även att dela upp, exempelvis 2 x 3 timmar över två dagar exempelvis måndag och tisdag (uppdelade moduler bör inte köras med längre tid mellan än en eller två dagar).

 

Ingår gör också en metodpärm med ett antal texter, tester och övningar - till ett fast pris. 

Som tillägg förespråkar vi en 360-ledarskapsenkät och eller vår medarbetarenkät Kultur & Tankestilsanalysen®️ inför och efter genomfört program och 1-2 'gå och se coaching' tillfällen.

Coach2Lead processkarta v5 2022.png

COACH2LEADFördjupningsmoduler 

Varje fördjupningsmodul individ- och organisationsanpassas och kan bestå av ett antal tillfällen, tester och genomförandefaser eller utvecklingsprojekt. Utifrån genomgångna grund- och påbyggnadsmoduler i genomfört COACH2LEAD-program kan fördjupning ske inom för individen eller organisationen identifierade behov, eller så görs en analys av nuläge och tillhörande behov och möjliga utvecklingsvägar. Här några exempel på vanliga påbyggnadsmoduler:

  • Svåra samtal fördjupning

  • Teamutveckling grundstenar

  • Ständiga förbättringar - 'lean'

  • Strategisk förändringsledning - från ax till limpa 

  • Transformerande säljutveckling

  • Processledarskap - analys - mål - re-design - uppföljning

COACH2LEADIDROTT

Coach2Lead Idrott är ett ledarutvecklingsprogram för dig som vill bli utmanad i din ledarroll. Programmet Coach2Lead består av ett antal fasta moduler som ger ledarutvecklingsprocessen en tydlig struktur, syfte och mening. Samtidigt som genomförandet anpassas efter dina behov och utmaningar som ledare. 

 

Coach2Lead Idrott består av 6-10 moduler med 6 timmar per workshop vid program för en grupp.

eCOACH2LEAD - nu även online på Zoom!

Deltagare som genomfört och utvärderat Coach2Lead online på Zoom är förvånade av hur bra det fungerar att hänga med och fokusera även under en 6 timmars workshop! Speciellt bra fungerar triad övningarna i breakout rooms, även från träningsledarperspektivet, eftersom 'tränaren' kan hoppa runt och besöka grupperna, observera, svara på frågor och coacha deltagarna.

 

Ingår gör en metodpärm med ett antal texter, övningar och tester - till ett fast pris, med möjlighet att förlänga med två eller fler tillfällen utifrån behov. 

Det är också möjligt att genomföra en 360-Ledarskapsenkät i början och efter genomfört program och 1-2 'gå och se coaching' tillfällen.

 

Modulernas huvudinnehåll är:

    •     Behovs och kartläggningssamtal

    •     Ledarskapsteori i praktiken

    •     Coachandeledarskap inom idrotten

    •     Din tränar och ledarfilosofi

    •     Coaching i tillämpning på träning och tävling

    •     Uppföljningsledarskap & Utvärdering

DYNAMISK TEAMCOACHING™️

Teamutveckling för ledningsgrupper och även arbetsgrupper

Hur skapar du effektiva högpresterande team som når i genomsnitt 25% bättre resultat?

För att lyckas behöver ni skapa en teamkultur med förväntningar och grundantaganden som skapar en produktiv social miljö. En miljö där konstruktiva interaktioner, samarbete och effektivitet faller sig naturligt. Som bonus kommer resultaten att förbättras - markant! 

Upplägget grundar sig på en vetenskapligt utvärderad enkät och utvecklingsprogram för teamutveckling. Team som utvecklat Emotionellt smarta normer fungerar bättre och når bättre resultat.

 

Ledares beteenden har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa emotionellt intelligenta team, förutsättningen är att det är ett coachande ledarskap som praktiseras. Då det ledarskap som praktiseras förebildar önskade beteenden i teamen, att leda mer genom frågor och skapa dialog, då det lägger grund för de normer och grundantaganden som skapar emotionellt smarta team.

bottom of page